HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động xuất khẩu (EXP)


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu (EXP) - Freightliner

Nhíp xe Freightliner

WFT (White Freightliner)

FLA – Series

·         FLA

·         FLA 104

·         FLA 104 64

·         FLA 75

·         FLA 7542T

·         FLA 8662

·         FLA 8664T

·         FLA 9664

·         FLA 9664T

FLB – Series

·         FLB

·         FLB 100 42T

·         FLB 104 64

·         FLB 9664

FLT – Series

·         FLT

·         FLT 6442

·         FLT 9664

·         FLT 7564

Argosy

FLC – Series

·         FLC

·         FLC 112

·         FLC 112 62 ST

·         FLC 120

·         FLC 120 64

·         FLC 120 64 T

FLD – Series

·         FLD

·         FLD 112

·         FLD 120 42 S

·         FLD 120 64 ST

·         FLD 120 64 T

·         FLD 120 HD

·         FLD 120 SD

·         FLD 120 SFFA

·         FLD 132 64T Classic XL

·         FLD SD

·         FLD 120

C – Series

·         Cascadia (CA125)

·         Century Class

·         Century C120

·         Columbia (CL120)

·         Century Class S/T

·         Coronado (CC132)

·         Coronado SD

Classic Series

·         Classic

·         Classic XL

108SD AB

114SD AB

114SD AF

Freightliner Medium Duty (Class 5-7) Trucks

Business Class (FL Series)

·         FL 112

·         FL 50

·         FL 60

·         FL 70

·         FL 80

Business Class M2

·         Business Class M2e Hybrid

·         Business Class M2 106

·         Business Class M2 112

·         Business Class M2 106V

·         Business Class M2 112V

Other Freightliner Vehicle

MT Series

·         MT 45

·         MT 55

Sprinter

FL Series

M2 106

FS 65

C2

 Nhíp ô tô trang 1                   Nhíp ô tô trang 2

Categories